Regulamin

Regulamin

Regulamin wypożyczalni quadów „Quadypodhale”

1. Wypożyczalnia prowadzi wynajem Quadów.

2. Osoba wypożyczająca quada („Wypożyczający”) zawiera z Wypożyczalnią umowę, zgodnie z warunkami określonymi w umowie której niniejszy regulamin jest nierozerwalnym elementem.

3. Sprzęt może zostać wypożyczony wyłącznie osobie, która okaże jeden niezniszczony dokument z aktualnym zdjęciem, potwierdzającym tożsamość.

4. Podpisując umowę wypożyczenia. Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie umową określonym, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Bezpieczeństwa, a także zeskanowanie okazanych dokumentów ze zdjęciem oraz akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.

5. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie w stanie nie gorszym niż w momencie jego wypożyczenia.

6. Wypożyczalnia zobowiązana jest wydać Wypożyczającemu sprzęt w należytym stanie zdalnym do prawidłowego i bezpiecznego jego użytkowania.

7. Odbierając wypożyczony sprzęt. Wypożyczający powinien upewnić się, że jest on kompletny a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

8. Wypożyczający ma obowiązek użytkować wypożyczony sprzęt z zachowaniem ostrożności dbałości i zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. Wypożyczający odpowiada finansowo za utratę lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu oraz za jego uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania, zarówno przez samego Wypożyczającego, jak i przez osoby trzecie.

10. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wypożyczonego sprzętu, Wypożyczalnia dolicza do ceny wypożyczenia kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości kosztów związanych z naprawą wypożyczonego sprzętu lub zakupem sprzętu o wartości równej cenie zakupu wypożyczonego sprzętu.

11. Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę, zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania.

12. W razie wcześniejszego zwrotu sprzętu niż przewidziany w umowie, Wypożyczalnia nie zwraca Wypożyczającemu jakiejkolwiek kwoty pieniężnej za niewykorzystany czas wypożyczenia.

13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu zaistniałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu.

Jazda quadem to sport ekstremalny. Przed rozpoczęciem jazdy przewodnik, prowadzi krótkie szkolenie.

14. Wypożyczalnia oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami umowy i niniejszego regulaminu oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych na podstawie polityki bezpieczeństwa.

15. Wynajmujący, stosownie do treści przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 922 z późn. zm.). oraz art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wypożyczalnię danych osobowych zamieszczonych w Umowie najmu.

16. Wypożyczalnia będzie przetwarzać dane przez okres niezbędny do zrealizowania niniejszej Umowy oraz w okresie niezbędnym dla dochodzenia i obrony przed roszczeniami. 

W razie wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie danych w celu zawarcia kolejnych umów – do dnia odwołania zgody.

17. Podanie danych Najemcy zamieszczonych w niniejszej Umowie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz warunkiem zawarcia Umowy.

18. Przekazane dane zostaną wykorzystane przez Wypożyczalnię do:

a) wykonywania umowy najmu quada, dokonywania rozliczeń, przechowywania dokumentów księgowych, ( podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda),

b) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Wypożyczalni)

19. Przekazane przez Najemcę dane będą przekazywane: 

a) podmiotom trzecim współpracującymi z Wypożyczalnią w celu realizacji i obsługi umowy najmu, 

b) podmiotem trzecim współpracującym z Wypożyczalnią w celach księgowych lub obsługi prawnej.

20. Przekazywane przez Najemcę dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawieranej Umowy Najmu.

21. Najemcy przysługuje prawo do: 

a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie przed jej cofnięciem, 

b) żądania dostępu do danych przetwarzanych przez Wypożyczalnię (o informację o przetwarzanych danych oraz o kopię danych),

c) sprostowania (poprawiania) danych, 

d) usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzającemu przez Wypożyczalnię lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu.

22. Zakres każdego z praw oraz sytuację, w których można z nich skorzystać, wynikającą z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia Najemca może skorzystać, zależeć będzie np: od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych. 

23. Najemcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna on, że Wypożyczalnia przetwarza jego dane niezgodnie z prawem.

Użytkowanie Quada

Quad może być użytkowany zarówno przez kierowcę, jak i pasażera, którzy mogą zamieniać się rolami podczas postojów.

Regulamin i Zasady Bezpieczeństwa

Każdy uczestnik wsiadający na quad zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o akceptacji regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa

Dokument tożsamości

Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do posiadania przy sobie ważnego(aktualnego)prawa jazdy lub dowodu osobistego lub paszportu.
W przypadku, gdy klient wypożycza quada indywidualnie(bez przewodnika)zobowiązany jest do zapłacenia zaliczki w kwocie 1000 zł, płatnej tylko i wyłącznie
przez aplikację BLIK lub przelewem na konto bankowe. Taka osoba obowiązkowo przy odbiorze wypożyczanego sprzętu, jest winna okazać pracownikowi dowód tożsamości oraz prawa jazdy(indywidualne wypożyczenie
sprzętu tylko osobom pełnoletnim z prawem jazdy kat. B lub niepełnoletnim lecz pod nadzorem osoby dorosłej za okazaniem ww. dokumentów.)oraz pracownik ma prawo spisania danych z dowodu(kserokopia).
Wszelkie ewentualne koszty szkód i zniszczenia quadów
podczas wyprawy ponosi klient. Klient ponosi wszelkie koszty napraw uszkodzonego quada. Każdy quad przed wyprawą zostanie sfotografowany.

Godzina startu i trasa wycieczki

Godzina startu i trasa wycieczki mogą ulec zmianie ze względu na panujące zmienne warunki pogodowe.
W przypadku gdy wyprawa w danym terminie nue dojdzie do skutku,z przyczyn niezależnych od firmy Quady Podhale którymi są panujące niekorzystne warunki atmosferyczne,p firma ”Quady Podhale’nie ponosi zadnej
odpowiedzialności,oraz koszty zakupionych wcześniej bietów lub zadatek nie podlegają zwrotowi.